Munchmuseet, MM K 733

MM K 733, Munchmuseet. Datert 17.06.19[12]. Brev fra Rasmus Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Bergen 17/6    Herr
Edvard Munch!


    Jeg kommer til Christiania førstk’
Torsdag Aften.

    Vilde det passe Dem, om vi kunde
ha en Conference for ‹Ex› Fredag
eller Lørdag Efterm’?

    Det vilde passe mig bedst en af disse Dage Kl 6.
    Jeg vilde gjerne se Universitetets
Billeder en Dag sammen med Dem.
Maaske kan vi gaa der en Dag
før Aabningen for det store Publikum –
maaske kan De ordne det slig, at
vi kan være der Dagen efter at
det er lukket for Andre.

    Vær god at la mig vite Adresse

 

      

    Paul Ingebretsen – Telef 5085 –
naar det passer for Dem at ha en
Conferance samt at bese Billederne.
Jeg bor derinde på Hotel Westminster
men kan også komme til Conferance,
hvor det passer for Dem.

    
    Med venlig Hilsen
    Deres ærbødige
Rasmus Meyer