Jöel Löfberg

Fødsels- og dødsår ukjent
Svensk. Innehaver av Salong Joël.

Tilknyttet

  Brev fra Jöel Löfberg til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 7 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 4131.   Brev. Datert 27.01.1913. 
  «Åberopande min aktningsfulla skrifvelse af 25 dennes har jag nu mycket noga genomgått de från Göte- borg mottagna konstbladen och jämnfört dem med af Eder mottagna fotografier och förteckningen, hvilken senare upptager 145 No utom serierna »Alfa og Omega« samt »Dyr og Mennesker«.» 
  Munchmuseet, MM K 4132.   Brev. Datert 11.04.1913. 
  «Mottaget Edert brefkort af 8 dennes jämte följande grafiska blad:» 
  Munchmuseet, MM K 4133.   Brev. Datert 12.08.1913. Filologisk kommentar: Sammen med dette brevet ble det også sendt to eksemplarer av utstillingskontrakten (MM K 4134 og MM K 4136) og et utskast til innbydelseskort (MM K 4135)
  «Tack för Edert besök. Var härnere från kl. ½ 8 och väntade på Eder men då Ni icke hördes af antog jag att Ni icke reste samma dag.» 
  Munchmuseet, MM K 4134.   Brev. Datert 08.08.1913. Filologisk kommentar: Utstillingskontrakt sendt sammen med MM K 4133
  «Emellan undertecknade är denna dag följande öfverenskommelse träffad angående en utställning af mina, Edvard Munchs, målningar i Konstnärshuset Smålandsgatan 7 Stockholm under September månad 1913.» 
  Munchmuseet, MM K 4135.   Brev. Datert 01.09.1913. Filologisk kommentar: Utskast til innbydelseskort sendt sammen med MM K 4133
  «Edvard Munch har äran genom undertecknad inbjuda till besök å sin Utställning af målningar i Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 Måndagen den 1 September 1913 kl 11 fm–5 e.m.» 
  Munchmuseet, MM K 4136.   Brev. Datert 08.08.1913. Filologisk kommentar: Utstillingskontrakt sendt sammen med MM K 4133
  «Emellan undertecknade är denna dag följande öfverens kommelse träffad angående en utställning af mina, Edvard Munchs, målningar i Konstnärshuset Smålandsgatan 7 Stockholm under September månad 1913.» 
  Munchmuseet, MM K 5743.   Brev. Datert 14.05.1914. 
  «Tack för  …  brefkortet af 12 des som jag mottog idag vid min ankomst till Stockholm, och skyndar nu härmed sända Eder likvid – som samtidigt här- med följer i postanvisning – med Kronor Nittio för den af Direktör T. Laurin köpta Litografien »Lejon« kr. 100;– samt för 4 illustr. Kataloger à 5 kr 〃 20;– Kronor 120; 〃 Afgår 25% provision 〃 30;– Netto Kronor 90;– och utbeder mig Edert erkännande öfver mottagandet.» 

  Jöel Löfberg er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 1648.   Brev fra Tor Hedberg. Datert 26.02.1913. Se s. 1
  «Först och främst tack för ditt själfporträtt som jag var och hämtade i går och som jag är mycket glad få införlifva med mina samlingar som vängåfva af konstnären. Och det är väl bland dina yppersta grafiska saker. – Hvad så Löf- berg beträffer tror jag icke, du har några skäl att vara orolig. Först och främst behöver han ju lokalen ända till Juli»
  Munchmuseet, MM K 1649.   Brev fra Tor Hedberg. Datert 14.03.1913. Se s. 2
  «– Hoppas att allt med Jöel är i ordning? Låt mig få ett ord til svar.»
  Munchmuseet, MM K 1739.   Brev fra Carl Gustaf Uddgren. Datert 16.04.1913. Se s. 2
  «När det blir mildare på vårsidan, kommer jag antag- ligen ett slag till Kristiania. Det skulle vara roligt få träffa dig då. Kan jag hjälpa dig med att upprätta en kata- log öfver dina litografier, skall det bli mig ett nöje. Jag sade till en bekannt fondmäklare, att dina arbeten voro myc- ket värdefulla och snart skulle stå i högre pris än Zorns. Han gick till Löfgren»
  Munchmuseet, MM K 1740.   Brev fra Carl Gustaf Uddgren. Datert 16.09.1913. Se s. 4
  «detta förmådde honom att genast gå ned till Löf- berg och köpa på en 1.000- lapp. Detta var i våras.»
  Munchmuseet, MM K 4134.   Brev fra Salong Joël Permanent Konst-Utställning, Joël Löfberg. Datert 08.08.1913. Se s. 1
  «Å de konstverk som under utställningstiden för- säljas skall jag, Joël Löfberg, ega att godtgöra mig tio / 10 / procents provision.»
  Munchmuseet, MM T 167.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 28r
  «Kristiania – Hagens stene Trykker Nilsen V{ … }\e/xelpenge Kl. 1 Møde med J. K. Laura – To Kufferter fra Berlin Lofberg Malmskildnadsgatan 9 »