Statsarkivet i Oslo, Bomapper, Avd. III - Aker, nr. 4 (PN 1253)

Bomapper, Avd. III - Aker, nr. 4 (PN 1253), Statsarkivet i Oslo. Datert 18.4.1940. Varia.
Filologisk kommentar: Testamente.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Testament

    Undertegnede Edvard Munch
bestemmer herved som min siste
vilje:

    Av mit bo gir jeg til min søster
Inger Munch kr. 100.000 – Ethundre
tusen kroner,

    til min niece Andrea Ellingsen
kr 40.000. – firtitusen kroner,

    til trengende kunstneres efter-
latte kr 30.000 – trettitusen kroner.

    Oslo kommune får mine efter-
latte kunstværker, tegninger, tresnitt,
litografier, raderinger samt treplater
til tresnitt, litografiske stener, samt
graverte kobberplater.

    Det må ikke trykkes av mine
litografiske stener, treplater eller
kobberplater. Der kan blott selges
10 – ti – eksemplarer av hver av
mine efterlatte grafiske verker.

    Alle mine efterlatte brev
efterlater jeg til min søster Inger
Munch
. Det tilfaller hende også
100 – ettundre – gravurer efter
eget valg.

    Utkast til mine literære
arbeider tilfaller Oslo kommune,
som efter sakkyndiges skjønn

 


bestemmer hvorvidt og i hvilken
utstrekning disse skal offent-
liggjøres.

    Forøvrig overlates alt til
Skifterettens bestemmelse.

    Alle arveavgifter dekkes
av boet

    Alle tidligere av mig op-
rettede testamenter annuleres.

    
    Ekely i Ullern 18 april 1940

    Edvard Munch

    Den 18 april 1940 ble under-
tegnede advokat Albert Balchen
og overrettssakfører Harald Platou
av Edvard Munch anmodet
om som testamentsvidner å over-
være oprettelsen av ovenstående
testament. Efter langsom og tydelig
oplæsning erklærte han at det inne-
holder hans siste vilje, hvorefter
han ved full sans og samling
underskrev det i vårt påsyn

    
    Albert Balchen      Harald Platou