Riksarkivet, PN 1073

PN 1073, Riksarkivet. Datert 21.10.1890. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1073, s. 1
\KD‹p› 3926D90
21 Oktbr.
/

    
    Til Departementet for
Kirke og Undervisningsvæsenet


    Undertegnede ansøger herved
ærbødigst om at få udbetalt
Halvparten af det mig til-
ståede Stipendium. Jeg
agter at reise til Paris
den 28de dennes forat
fortsætte mine s\S/tudier.

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch, Maler

Kristiania den 21de October 1890