Riksarkivet, PN 1071

PN 1071, Riksarkivet. Datert 24.3.1891. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1071, s. 1
\Kd‹p› 971D91
28 Marts
/

Ansøgning om
Statens Stipendium
fra Maler Edvard Munch

    
    Til
Det Kongelige Norske Departement
for Kirke og Undervisningsvæsenet


    Undertegnede tillader seg
herved ærbødigst at ansøge
Departementet om at\og/saa iaar
at komme i Betragtning
ved Uddelingen af Statens
Stipendier for bildende
Kunstnere.

    Jeg skal anføre følgende:
    Jeg paadrog mig paa Over-
reisen til Frankrige en haard-
nakket Gigtfeber der nødte
mig til at ligge to Maaneder
paa Hospitalet i Havre.

 

      
PN 1071, s. 2

Derefter var jeg saa længe
s‹k›\v/ækket at jeg først
nu her i Nizza har kommet
saa vidt til kræfter at
jeg kan optage mine Studier
og tænke paa at reise til
Paris.

    H\U/nder disse Forhold
kan Udbyttet af mit Studie-
ophold ikke blive stort – og
det vilde være af overordentlig
Betydning for mig netop nu
at faa en Understøttelse af
Stipendiet, idet jeg derved ved
et Ophold til næste Aar i
Paris eller Florentz vilde
kunne befæste det Udbytte
jeg har havt af mit Ophold
i Paris ifjor.

    
    Ærbødigst  Edv. Munck
Maler


Nizza 24/3 91