Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 755)

Brevs. 604 (PN 755), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.4.1909. Brev til Walfrid Wasteson

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57722A00001
    
    Hr Vasteson!


    Vil De nu indpa{g}kke
samtlige Billeder – og
tage nøiagtig Fortegnelse
med Titler over de
forskjellige Billederne
de forskjellige Kasser –

    – Jeg tænker at
sende først en Sending
til Bergen på omkring
25 Billeder – Disse må
kunne sendes
{ … }strax når De får Telegram

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57722A00002

Hvis nemlig jeg ikke
blir enig med Bergen
sender jeg blot denne
første Sending –

    Hr Thiis og \Hr/ Jappe Nilss Kommentaren
vil vise Dem hvilke
Billeder der bør sendes
først –

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch