Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 189)

Brevs. 32 (PN 189), Nasjonalbiblioteket. Datert 2.12.1905. Brev til Andreas Aubert

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55499A00001

    
    Hrr Andreas Aubert!


    Jeg har havt i de sidste Aar
så bevægede Dage – og har
heller ikke været ganske frisk
– derfor har jeg forsømt at
ta{ … }kke Dem for  …  { … }Bogen om
Dahl som De var så elskværdig
at sende mig – Hermed
altså min Tak – jeg har
endnu tilgode at læse den
helt igjennem – { … }og glæder mig
hertil – Her i Thüringerwald

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55499A00002

hvor jeg vel i længere Tid
kommer til at bo får
jeg bedre Ro –

    Jeg ber Dem hilse Hr Olaf
Schou
når De ser ham –

    
    Med Hilsen
    Deres Edvard Munch

Elgersburg, Thüringen
      2-12-05