Munchmuseet, MM N 3665

MM N 3665, Munchmuseet. Datert 30.9.1887. Brevutkast til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3665 bl. 1r

    
Til departementet
for kirke og under-
visningsvæsenet


    Undertegnede tillader sig herved
ærbødigst at ansøge det høie
{ … }departement om e{n}t stipen-
dium af det Johan Finnes
legat


    
    Ærbødigst Edv. Munch


Kristiania den 30te September 1887

 

Munchmuseet N 3665 bl. 1v