Munchmuseet, MM N 2985

MM N 2985, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2985 bl. 1r

    ‹Til› med sin nærmeste Slægtning
– og hendes ‹Helse … d› ‹vil› ‹lide›
– Hendes Sygdom er jo ikke ufarlig
når det vedvarer så længe –

    Skulde jeg tilføie lidt  …  det mig
så skal ‹jeg› ‹{ … }skal› jeg pointere

    Det {er}har ikke vært i Anledning
Indblanding i Eders Ting at
Striden er opkommet – det er
i Ting som med Ludvig hvis blot
jeg har kunnet ‹høre› den beste
Mening – Det er jo blot jeg der
kan bed{ … }ømme om jeg tiltrods for
Feil hos Ludvig kan bruge ham
til Hjælp – Dertil kommer at jeg
uafladeli { … }fra første Stund gjorde
Eder klar over at jeg kjendte hans Feil –
At holde da på ustanselig med ‹dette›
Snak efter at jeg
har utalige Gange

bedet om Ophør og sagt { … }at det specielt
under min Sygd{ … }om var så slemt {g}at  …  på – { … } … 
jeg næsten ikke at sige at siger  … 
 …  gik T … 
    
    Kjære tante!
 Jeg har nu blot
kortere Bemærkni{ … }nger

 

Munchmuseet N 2985 bl. 1v

    { … }Jeg har vel nu sagt så ud-
tømmende at nu kan det ikke
være Mangel paa Forstaaelse
hos Inger

    Det faar nu stå i Fremtidens
Haand eller Ingers Haand
om vi skal få den gamle
Fordragelighed tilbage –

    Desværre har det ikke vist sig
Tegn {s}hos Inger til at hendes
Sindelag er forandret –

    Jeg har jo nu {al}begyndt at
vænne mig til den nuværende
Tilstand – Men for Inger ‹aner›
og jeg ha god ‹Samvittighed›

jeg det er { … }meget slemt

    Jeg tror ikke Inger vil få
rolig Sind så længe ‹{ … }dette› forhold varer
Hun kan ikke leve så ‹unaturlig›

    Vi har jo alle Pligter ligeoverfor { … }hinanden
jeg forlanger af Inger ikke annet end almindelig Hensynsfuldhed

så jeg i Ro kan udføre mit Arbeide for min Kunst
og for Eder