Munchmuseet, MM N 2953

MM N 2953, Munchmuseet. Datert 1937. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2953 bl. 1r

    
    Hr Direktør Jens Thiis
    Kunstmusæet
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2953 bl. 2r
      
Munchmuseet N 2953 bl. 2v
    
    Kjære Thiis


    Jeg finner ikke noget
særlig at bemærke i anled-
ning d{ … }e blade Du nu
har sendt – Vår og sygt
barn var med i Berliner-
udstillingen – ligeledes Puberté?
(eller var det brændt)

    Sender strax et brev
    
    Jeg ønsker af hjertet god
bedring for Din hustru

    Din hengivne Edv Munch

    Mine billeder i
Dresdenergalleri er fjærnet

    
    Hr musæumsdirektør
    Jens Thiis
    Staffeldtsgade
    Oslo