Munchmuseet, MM N 2533

MM N 2533, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Willumsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2533, s. 1

    
    Kjære Willumsen


    Jeg havde jo tænkt at jeg
skulde skrive et længere Brev
til Dem – dette viser sig drar
ud og jeg har jo så umaadelig
vanskelig for at skrive Brev –
– Saa faar jeg blot sende
disse faa Linier og hjertelig
takke Dem for Deres elskværdige
Brev – Jeg var rigtig gla
over at De blev fornøiet med

 

Munchmuseet N 2533, s. 2

Udstillingen i Kristiania – og
jeg var næsten stolt af Byen
dennegang – og De har sandelig vel
fortjent det

    Thiis har nu funnet e{ … }n
rigtig bra Plads til {d}Deres
Billede i Mussæet

    – Havde { … }jeg været i
Besiddelse af det ennu
ikke oppfundne lille Fjærn-
telefonapparat som man går
med i Lommen havde De
for længe siden faaet Meddelser
fra mig – Jeg haaber at træffe
Dem når jeg engang reiser { … }gjennem
Kjøbenhavn –

     { … }Hjertelige Hilsener
    Deres hengivne Edvard Munch