Munchmuseet, MM N 2135

MM N 2135, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2135 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg har bedt en hædersmand skov-
forvalter Bugge Kongsberg op til
Dig i en sag der angår min ulykkelig
ven O. PaulsenPaulsen er  …  fratat sin
menneskefrihet og blit dømt under
‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al
elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb
og ‹senere› ‹kaptains› ‹pension› har man tat
fra ham – Du bør læse indstillingen til
hans domfældelse – Nu over påske kommer
sagen frem

    Maleren KavliArne Kavli nævnte nylig i et
intervieu at han regnet Paulsen for sin
lærer og  …  som havde sat  …  hans
vei

    (Fortæl intet om hva jeg skriver) hvis Du
fik læse indstillingen av Bugge vil ‹Du … › ‹undres›