Munchmuseet, MM N 2018

MM N 2018, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede, Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2018, s. 1
    
    Ligningsvæsenet i Aker


    Som jeg har allerede h{ … }ar oplyst
    Ligningsvæsnenet i Aker
    { … }Jeg { … }vil nok sandsynligvis ophøre med
at have Ekely {s}Søndre Huseby
 …  som mit egentlig bosted
og arbeidssted – men om det
blir Aasgaardstrand, Her
Vest{ … }by eller i utlannet jeg
kommer til at opholde
mig har jeg ennu ikke afgjort

    Men jeg finn mener at
skatten for forrige år det
i forrige år indkomne bør
erlægges til Aker

    Disse oplysninger finner
jeg på forhånd rikti at
underrette Ligningsvæsenet om

 

Munchmuseet N 2018, s. 2

    
    Hr. overretssagfører Johannes Roede


    Billedet jeg s{ … }olgte i Zürich
fik jeg 7600 kr for