Munchmuseet, MM N 1995

MM N 1995, Munchmuseet. Datert 27.3.1909. Brevutkast til Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1995, s. 1
    
Kochsvei 21 27-{ … }3-09    Æd{ … }le Frænde!


    Hvordan gj går det
med Stjernehimmel – er
Sagen afgjort?

    Jeg vilde { … }gjerne Du skulde
udrette et ærend for for mig
til Thiis – Forat { … }forklare
Sagen må jeg komme tilbage
til de vældige og frygtelige
Begivenheder på mit Felttog
i Paris forrige År – Du ved
jeg for ikke at skræmme min
kjække Trop i Norge har
skjult enkelte frygtelige Begivenheder

 

Munchmuseet N 1995, s. 2

Jeg skal da fortælle Begivenhede
i Cöln hvordan Bogen
Norske Malere og Billedhuggere
blev erobret ved List af
mine Fiender    Jeg fortæller det
på den Betingelse at
Du opbevarer Brevet som
jeg senere skal benytte i
Don Quichotte de la Munchas
store Begivenhedenes Bog –
og altså lar mig få det
til Copiering – A{ … }ltså hør:
{Jeg}Da jeg bedøvet af den Gift
Fienden havde smuglet i
mit Glas i Spisevognen
stod raadløs utenfor
på Peronnen i Cölns

 

Munchmuseet N 1995 bl. 3r

Jernbanestation omringet
af fiendtlige Stationsmænd –
– og berøvet min frygtelige
Billede Marats Død –
og med min Vadsæk indeholdende
Thiis’ Værk der skulde
tjene mig som Legi‹mi›tations-
papir under uforudseede
Hændelser i Haanden vidste jeg ingen
Raad – Fienden { … }staar truende
rundt mig – da kom en
genial Tanke mig til
Hjælp – jeg erklærede høit
og tydeligt – at hvis man
ikke skaffet mig Marats

 

Munchmuseet N 1995 bl. 3v

Død tilveie – vilde jeg sørge
for – som Verdens største
Maler at lade Krig påføre
Tydskland { … }af min Slægtning
Kong Edvard – Dette hjalp
og man satte sig i
Bevægelse forat skaffe det
tilveie –

    {D}Jeg tuml{ … }ede da bedøvet
ud på Gaden, forat vente
på nærmere Efterretninger. \På Gaden/
Der om{g … }ringes jeg af { … }en
frygteli Trop Banditter –
– men desværre havde Giften
ikke gjort mig uklar i
Øinene – Jeg holdt Dem for

 

Munchmuseet N 1995, s. 3

stakkels fattige – så jeg
greb{ … }en af ædel Medlidenhed
og vrængte mine Lommer
og uddelte Penger –

    Endeli ved {S}synet af Anføreren
som jeg syntes var Død{ … }en
nær af Sult grib{ … }es jeg
så stærkt af Medlidenhed
at jeg tar en blå Hundrede-
kroner seddel op og giver
den til den blege Anfører –

    – Anføreren piler som
udskudt af Chengakuks
Bue bort med Seddelen
efterfulgt af samtlige
andre Banditter

 

Munchmuseet N 1995, s. 4

Rørt af Gjerningen
raver jeg til et Hotel
og lægger mig til at
sove forat vogne den
næste Dag – Mit første
Syn er Marats Død der
er kommet tilbage –

    – Så tænker jeg på
Hundredekronerseddelene – der
hvoraf jeg blot havde havt
3 Stykker – og søger lidt
i mine Lommer, nu
mindre { … }me{ … }st opfyldt af
Medlidenhed m{ … }ed mig
selv – Jeg tæl{ … }ler efter

 

Munchmuseet N 1995, s. 5

Alle 3 er der! – blot mangler
jeg en blå Hotelregning –
fra Berlin – hvori var opført
for 100 Kr Vin, og herlige
Madretter – Dog gribes jeg
af en blandet Følelse af
Glæde over for min 3 Hundre-
kroner sed{ … }el – og  … 
Sorg over de forsultne Banditters
Skuffelse
der blot fik se Synet { … }og
lidt af Duften af de herlige
Retters Kostende –

    Dog stilnedes {min}gik min
Sorg om til Vrede da jeg
opdaget at Bandittene havde
frast{ … }jålet mig Thiis’s herlige
Værk –

 

Munchmuseet N 1995, s. 6

    Jeg håber at Thiis når De læser
for ham denne spændende Historie
vil skaffe mig igjen det sidste
Hefte der omhandler mig og Vigeland


    
    Jeg hilser min tapre og
seierrige Trop i Norge.

    Din Edv Munch