Munchmuseet, MM N 1967

MM N 1967, Munchmuseet. Datert 1905. Brevutkast til Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1967, s. 1
    
    Kjære Fru Nørregaard!


    Jeg reiser { … }vel s{ … }nart for
lang Tid væk – Af Grunde, for
mig vigtige Grunde, – hvilket ikke
er Reklamens – vilde jeg, så
u{ … }behagelig s{ … }ånt er selv at foreslå
{at}lade sætte ind i Verdens Gang
helst at jeg reiser til Chemnitz
og Weimar forat udføre en Række

    

 

Munchmuseet N 1967, s. 2

Portraitbestillinger – Den bekjendte
svenske Mæcenat Direktør E. Thiel
har blandt andet bestilt et
Portrait af Nietszche

    Grunden kan være det samme
men det er for mig nu vigtigt –

    Normændene kan jo osså godt
se hvad man kaster fra sig –
det er nu en mindre Grund –

    Jeg er spændt på Karlstad –
Underligt må det være for { … }de
mænd – som st{ … }år afgjørelsen så
nær og som kan { … }virke med til
ordningen – { … }i { … }disse Dage – F Ex Din
Mand – Det må jo osså være
en stor Løn når det er grei{ … }et –

 

Munchmuseet N 1967, s. 3

    Med Grænsefæstningerne synes
det jo for mig vanskeligere end
jeg havde tænkt – At blotstille
Kristiania synes jeg jo ikke
der  …  overhovedet kunnet være
Tale om – hvis ikke en så
stor bindende Traktat kom istand –
En pro forma desarmering kunde
tænkes som et Plaster –

    Muligens tar jeg en liden
Trip hjem – blot for at hente
et Par Sager men til Kristiania
kommer jeg ikke