Munchmuseet, MM K 4821

MM K 4821, Munchmuseet. Datert 05.01.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Takker Dig –
inderlig for dine gode ønsker i
Anledning Aarsskiftet, Inger og
jeg sender de samme tiltak
med Tak for Alt i det gamle
Aar, – inderlig Tak! – Og

 

      

nu igaar kom der igjen fra
Kreditbanken den store Sum
1000 Kroner – Tak
tak! for dette fra Inger og
din hengivne for al din Omsorg.