Munchmuseet, MM K 4745

MM K 4745, Munchmuseet. Datert 29.06.1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag 29de    Kjære Edvard!
 Idagmorges kom det
der igjen saamange Penge fra Dig
150 Kroner, hvor Det er storartet
snilt af Dig. Jo vi skal styrke
os paa det Bedste, som Du øn
sker, kjære Edvard, – Tak skal Du
have for alt dette. – Inger var
hos Frøken Stang idag, og hun sagde

 

      

at hun skulde holde sig saavidt i
Ro og fik Arsenik. – Du sier,
hun skal tage lidet Elever, og det
gjør hun og, nu er Ferien begyndt,
saa nu er hun helt fri. – Ja nu
skal vi styrke os riktig, – Tak for alt,
hvad Du har sendt os. – Jeg
tænker saa ofte paa det store Arbeide
Du har. – Du er saameget i mine Tanker.

    
    Inger ber at hilse Dig saa hjertelig
og sender Dig saamange mange
Tak!
 Din hengivne Karen Bjølstad