Munchmuseet, MM K 4743

MM K 4743, Munchmuseet. Datert 21.06.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand d. 21de Juni    Kjære Edvard!


    Er det ikke deiligt
dette forfriskende Regn
vi har faaet? Det seer
ud herfra Verandaen at
Du paa «Ekely» har faaet
kanske mere end her
paa Nordstrand. – Vi faar
haabe Regnet kan komme
mere rigeligt, saa Landet
kan reddes fra det som
har truet os. –

    Igaar Aftes kom der

 

      

et Telegram fraa
Sigefjord fra Ellingsen
og Andrea, at de
havde faaet sin anden
Søn iforgaarsaften. –
Alt vel! – Du har
kanske ogsaa faaet
Besked, – men hun har
vel ikke Greie paa Adres
sen din. – – Andrea
havde bestemt sig til at
komme sydpaa isommer,
men saa kom da dette
iveien. –
  Lev vel,
mange Hilsener fra os

    Din hengivne Karen Bjøl