Munchmuseet, MM K 4740

MM K 4740, Munchmuseet. Datert [??].10.1928. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære, kjære Edvard! –


    Hjertelig Tak for Alt, – dit
kjære Brev med Lykønskning,
og de mange store Gaver,
Æblene med Blomsterne –
den store gule vakre
Krysantemum – og
saa den deilige Vin,
som Du igjen har
sendt mig      Tak.

    – Det er bare saa
ondt, at Du frem-

 

      

deles har Plage med
Halsen, – men vi faar haabe
det blir bedre, naar
Veiret blier mindre ‹raat›
– og Taagen forsvinder. –

    Taagen hindrede os fra
at see Flaget, som Du
havde heiset; og det sy-
nes vi var saa leit. –
Paa Verandaen, havde jeg
dit lille Flag fra Pile-
strædet. –
  Mange Hilsener
fra Inger.
 Din hengivne KB.