Munchmuseet, MM K 4641

MM K 4641, Munchmuseet. Datert 11.12.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kjære Edvard!
    En hjertelig Lykønsk-
ning til din Fødselsdag.
Jeg har sendt den
gamle kjendte Eventyr-
bog af Moe og Asbjørnsen
med et lidet Billede
af Sofie foran, det
er jo ligesom et
Eventyr det ogsaa.

    Idag har vi da
faaet den hvite

 

      

Vinter, og det seer
vakkert ud nu at
see Nordstrand be-
dækket med Snee.
– og saa lægger sig
jo det hvite Teppe
over alt Smudset, –

    
    Mange mange Hilsener
    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 11de Decmbr.
1918