Munchmuseet, MM K 4629

MM K 4629, Munchmuseet. Datert 18.07.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet igaaraftes,
og for Blomsterne og Jordbær-
ne, Du sender os. –

    Inger takker Dig meget
for Tilbudet af Bergens
eller Bryllypsreisen til Hardanger
– men det blier nok
en absolut Umulighed,
saa er det og med
mindre Ture, da hun

 

      

maa holde sig ganske
i Ro. – Her er jo Anled
ningen saa god til dette,
og Luften er jo ypperlig. –
– Hun har igjen været
daarlig, saa hendes Læge be-
ordret Røngten-Behandling,
og med dette har hun holdt
paa i fire \Gange/ og skal med
Mellemrum fortsætte udover
nogle Gange. – Det er
jo nogot prøvsomt for
Inger, der gjerne vil være
i Aktivitet denne Hvile
og Ro, – nu i Sommer-
tiden og. – Men saa

 

      

er det jo saa deiligt
heromkring. – Hvor det
dog er frodigt og vakkert
i denne Sommer. – –

    Men saa har Du dette
svere anstrengende Arbeide!

    – Nei nu maa
jeg nok slutte, da
Budet, som henter Blom-
sterne og Jordbærene skal
have Brevet med og
venter. – Mange mange
tak!
  og mange Hilsener
fra os begge

    Din hengivne
Karen Bjølstad


18de Juli