Munchmuseet, MM K 4070

MM K 4070, Munchmuseet. Datert 15.08.1904. Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
V. WINKEL & MAGNUSSEN
Højbroplads 7
Telefon 5168


    
Kjøbenhavn, d. 15/VIII 1904    Kjæreste Munch


    Jeg ser at Aviserne at De har solgt
Deres Raderinger og Lithografier
til Cassierer og at De i nær-
meste Fremtid skal til Berlin.
Jeg har i disse Dage sammen
med en Ven overtaget Winkel &
Magnussens Forretning (ikke Maler-
forretningen) som vi vil se at bringe
lidt Fart i. Vi bygger hele Lo-
kalet om og agter de første Aar at
foranstalte en Række graphiske
Udstillinger at moderne Kunstn-
ere. Vi har endnu ikke lagt
nogen fast Plan;  … 
da vi foreløbigt er stærkt op
      

taget med Omordningen etc. Men
vi vilde være Dem meget tak-
nemmelig om De vilde tilsige
os en Udstilling at Deres samt-
lige graphiske Sager. Jeg tror
vi vil kunne gjøre nogle Forret-
ninger og vi skal ikke spare paa
Reklame for Deres Ting. Tids-
punktet etc. skal vi senere kom-
me tilbage til. Hvis De kommer
gjennem Kjøbenhavn skulde
det være morsomt at faa hilse
paa Dem og tale lidt med Dem.

    
    Mange hilsener
    Deres hengivne
August Mohr