Munchmuseet, MM K 3616

MM K 3616, Munchmuseet. Datert 18.03.1927. Brev fra Christen Smith.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Königlich Norwegische Gesandtschaft
KONSULATABTEILUNG


    
Berlin N.W.40 Alenstr. 2
18. mars 1927.    Kjære Edvard Munch,
 i dette øieblikk
har jeg faatt Deres brev, og jeg telefonerte straks til Kustos ved Na-
tionalgaleriet
, Dr. Thormühlen. Jeg ba ham unnskylle, at jeg som en
gammel god bekjennt av Dem tillot mig aa plage ham med et spørsmaal
om den meddelelse som en del av Berlinerpressen bragte om brann i
Kronprinzenpalaiset. At jeg hadde hørt fra Dem nevnte jeg ikke. Men
han forstod godt, at jeg gjerne vilde vite besked, og sa mig straks, at
a Ullensteinaviserne, som har skrevet om dette, baade har overdrevet og
unnlatt aa fortelle, at branden utbrøt i en sidebygning, som har været
en slags kas\e/rne og nu ombugges til rumm for operaen, og at branden, som
jo slukkedes straks, var blitt observert straks av vagten i Kronprinzen-
palaiet, hvor Deres utstilling er. Det var noen kokes, som var fallt
ut av en ovn under arbeidet og hadde anntennt en del av gulvet. Besty-
relsen hadde selvfølgelig straks tatt affære og der gaar nu femm vagt-
mannskaper, dag og natt og for fullstendig sikkerhets skyll har bestyrel
sen ogsaa anbragt brandvagt i sidebygningen. Besyrelsen er nokk fullt
paa det rene med sitt ansvar og er visst blitt umaadelig alarmeret, saa
jeg er overbeviist om, at De kan føle Dem fullstendig sikker. Jeg skal
see, om det blir mig mulig aa komme derned imorgen og faa ennu nermere
besked i utstillingen. Men til min glede fortalte han mig, at direktør
Glaser skulde treffe Dem idag i Florenz, at De nettopp nu var paa vei
fra Rom og deropp. Jeg haaper, at De saaledes blir heelt beroliget.
Det var ergelig, at denne hendelse skulde forstyrre den glede det sik-
kert har været for Dem aa høre om utstillingens straalende resultat.

    
    La mig faa lov til aa føie min lykønskning til alle andre og vær hjerte-
hilset fra
 Deres hengivne Christen Smith

    Jeg gleder mig til aa se Dem igjen.
    Brannstedet var altsaa ikke i samme bygning som utstillingen.
De pokkers aviserne maa jo altid lage svert mulig sensation
m.h.t. illsfarlighet tør jeg paastaa, at den er minimal overhodet i Berlin, hvor det
jo aldrig brænder, eller hvor det kvæles i fødselen bestandig.