Munchmuseet, MM K 1574

MM K 1574, Munchmuseet. Datert 25.04.1917. Brev fra Linke Jørgensen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
L. J.

    
Kjbhn. d 25-4-17-    Kære Hr. Munch!


    Takket være min kvindelige Orden-
sans, existerer medfølgende Tegninger
endnu, dem samlede jeg op af
Papirbunken, da De var rejst, dog
uden derfor at betragte dem som
min Ejendom; hidtil har jeg kun
ofte selv glædet mig over dem, vel
vidende, hvor værdifulde de er;
men nu er det, at jeg er kommen
i den Situation, at jeg meget gerne
vil glæde Prof. Jacobson med
noget, som baade har Værdi for
mig og andre, og dertil kræves Deres
Navn, da man jo ikke \kan/ give bort
af det, der ikke er ens Ejendom

 

      

med Rette! Altsaa – saa meget jeg
faar signeret tilbage, siger jeg tak for,
saa skal det snarest mulig komme
frem for Dagens Lys, til Glæde for mine
Medmennesker og mig selv!

    Paa Foraarsudstillingen hernede i Aar
har vi Farver nok, men ikke noget
Billede, der virkelig fortæller noget,
mærkeligt nok er kun en eneste Kunst-
ner paavirket af Krigens Rædsel, Carl
V. Meyer
, han har malet Kristus paa
Slagmarken, dejlige graa dæmpede
Farver, som virker med den rette knu-
gende Uhygge, lige fra Krudtrøgen til
de døde Soldaters Uniformer; jeg synes
dog ellers det maatte være Emne for
en Kunstnerfantasi! Carla Neiendam
er for første Gang bleven Udstiller paa
Charlottenborg, en Kvindefigur i na-
turlig Størrelse; hendes Mand er jo
ikke lidt stolt! Forresten synes jeg,
Livet er bedst, naar man ser det med
Nietzsches Øjne – Bortom godt og ondt – og jeg
misunder Dem Deres store Ensomhed, for
der har man det bedre end i Vrimlen!

    
    Med mange Hilsner Deres heng. Linke Jørgensen