Munchmuseet, MM K 1428

MM K 1428, Munchmuseet. Datert 16.12.1923. Brev fra Albert von Hanno, Christiania Kunstforening.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
CHRISTIANIA KUNSTFORENING.
St. Olavs pl. 5.


    
CHRISTIANIA 16.12.23    Maleren Hr. Edvard Munch!


    Med dyp anerkjendelse av det
banebrytende arbeide for kunsten
i vort land tillater jeg mig paa
kunstforeningens vegne at frem-
sende vor varmeste lykønskning
i anledning 60-aarsdagen.

    
    Ærbødigst
Alb. von Hanno
p.t. formand.