Munchmuseet, MM K 834

MM K 834, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Harald Nørregaard.
Filologisk kommentar: Brevutkast til Olaf Schou forfattet for Munch av Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
M.N.S.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
    Kjære hr. Schou


    Undskyld at jeg henvender mig til Dem i en sak som for n har den
største betydning for min kunst.

    De vil erindre at De i sin tid kjøbte \for 1000 kr./ «Sykt barn», som jeg tidligere
hadde foræret Chr. Krohg. Da fru Krohg nødig vilde undvære det, bestilte
De i stedet en kopi, hvorfor jeg fik yderligere 500 kr.

    Jeg har altid opfattet dette saaledes at den første handel herved skulde
gaa om igjen, og at jeg skulde ha de 1500 kr. for den kopi jeg utførte for Dem.
Jeg har aldrig forstaat det saa at De for disse 1500 kr. skulde bli eier baade
av det oprindelige bilde og av kopien.

    Spørsmålet herom har nu faat sin betydning derved at fru Krohg senere
bortbyttet det oprindelige bilde med sit «Sommernat» som advokat Nørregaard
hadde kjøpt, men som fru Krohg kunde faa solgt til galeriet for 1500 kr.
Fru Krohg har nu anlagt søksmål mot Nørregaard for at faa bildet
tilbake, idet hun paastaar at Nørregaard kun hadde faat laane det, indtil
hun gav ham et nyt bilde av sig selv. Og det er dette, som for min
kunsts skyld maa avverges, at bildet kommer tilbake til  … Krohgs, idet
bildet derved vil komme helt bort fra mig. Saalænge Nørregaard har det,
vet jeg at jeg naarsomhelst kan faa det utlaant til kopiering, men til
Krohgs ville jeg – paa grund av mitt personlige forhold til dem – aldrig
kunne henvende mig herom, like som jeg frygter for at de vil sælge bildet,
saa det kommer helt bort.

    Dette bilde danner grundlaget for hele min senere kunst, og det vilde
av mig føles som en ulykke, om det kom bort fra mig.

 

      

Det er derfor min hensigt at intervenere i processen til fordel for Nørregaard.
Avtalen, da jeg forærede Krohg bildet, var at jeg skulde faa et bilde av ham
til vederlag, hvad jeg aldrig har faat. Og forutsætningen ved den slags
gaver  …  mellem kunstnere er altid at hvis bildet kan sælges til galeriet,
– hvilket mit bilde naarsomhelst kan – saa skal det gis tilbake igjen.

    Nu har fru Krohg i et brev til Nørregaard sagt at De har foræret
hende bildet. Men det er det jeg ikke kan forstaa. Jeg har som sagt aldrig
tænkt mig at De for de 1500 kr. skulde faa begge bilder – baade det op-
rindelige og kopien – og at De saaledes – foruten at beholde kopien – skulde
kunne forære fru Krohg originalen. Jeg har forstaat det saa at salget
av originalen gitt tilbake, saaledes at Krohgs forhold til bildet, efterat
De leverte ham det tilbake, blev det samme som det hadde været før
De kjøpte det.

    Jeg tør utbe mig Deres erklæring herom saa snart som mulig.