Munchmuseet, MM K 271

MM K 271, Munchmuseet. Datert 15.08.1896. Brev fra Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    A. Heiberg
Lysaker.
15de Aug. 1896.    Kjære Munch!


    Hele Landet er i Bevegelse
over Nansens lykkelige Hjemkomst; jeg
glæder mig over denne storartede
Bedrift som er bleven udført, selv om
Nordpolen ikke er naaet.

    Jeg haaber at De allerede har faaet
de 500 fcs som jeg sendte Dem forleden.
Billedet er kommet og jeg liker det,
paa Grund at Billedets Format kan der
ikke blive Tale om Udstilling hos Blomquist,
hvortil jeg havde givet mit Tilsagn, tiltrods
for hvad jeg sidst skrev til Dem. –
Jeg tenker paa at indrede Billiard
i et Værelse i 2den Etage, som har
en Væg, akkurat af samme Façon som
Billedet, da jeg tror Havfruen vil passe
godt der. –      Jeg fastholder hvad
jeg tidligere har sagt om Raderingen
af de 12 Kunstnere; det vil, er jeg
bange for, skaffe Dem saa mange
Udgifter og saa meget Bryderi, at
jeg heller vil kjøbe et Billede.

 

      

    Hertil kan jeg afse Kr. 400.– som
De altsaa kan gjøre Regning paa
at faa Dem sendt til Paris; jeg
foreslaar at De sender op 2 e 3
Billeder, som De tror passer, hvoraf
jeg kan vælge et. –

    Er De ikke mere tilfreds selv, med
dette Arrangement?

    
    Med venlig Hilsen fra mig
selv og fra min Datter og Svigersøn

    Deres hengivne
A. Heiberg.