Munchmuseet, MM K 268

MM K 268, Munchmuseet. Datert 17.04.1896. Brev fra Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 17 april
1896.


    Kjære Hr. Munch.
    Paris


    Ved nærmere Overveielse
er jeg kommen til det Resultat,
at jeg kan bruge hoslagte
Udkast til Vægdecoration i
Hallen. Gjør altsaa den
færdig. – jeg tror det vilde
være heldigt hvis Pigen
kiggede ned paa Folk som
sidder nedenunder, altsaa
lidt mere ludende med
Hodet, gjerne lidt forundret. –
Planen med vore Kunstnere
faar vi altsaa opgive. –

 

      

    Skulde vi engang i Frem
tiden realisere den Plan
vilde jeg tage Diriks istedenfor
Wentzel.

    
    Med mange hilsener
    Deres heng.
A. Heiberg.