Munchmuseet, MM K 262

MM K 262, Munchmuseet. Datert 02.02.1905. Brev fra Karl Vilhelm Hammer, Verdens Gang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
VERDENS GANG

    
Kristiania den 2.2.05    Kjære Munch!


    Det er det ulykkelige
Papir igjen. Der resterer nu som
forfaldent allerede i Sommer Kr 140.–
paaløbne Renter & Omkostn. Til
idag var der i den Anledning be-
rammet Exekution hos mig. Den
fik jeg med mange Konster forhalet
indtil Udgangen af næste Uge for
at varskue Dem. Hvis det er Dem
muligt maa De sende mig til
Papirets Indfrielse M 170.– = Kr 153.–
der vil slaa nogenlund til; eventuelt
skal jeg da lægge til det resterende for at
blive Papiret kvit. – Hvis dette ikke
er Dem muligt, maa De godheds-
fuldt sende saameget, som ‹muligt› De
er istand til at afse, samt en Fuldmagt
for mig til at tegne Deres Navn, Den

 

      

kan lyde omtrent saa:
    «Herved gives Hr. KV.H.
Fuldmagt til at tegne mit Navn
paa til Fornyelse nu og eventuelt
senere paa Obligation til Chra
Sparebank
, stor til Rest Kr. 140.–»

    Dette er lettere end det
Klus med at sende Fornyelsespapir.

    Men lad nu godhedsfuldt
dette ikke gaa i Glemmebogen, da
De derved vil udsætte mig for
yderligere og store Ubehageligheder. Om
at lægge ud Pengene for Dem kan
der desværre ikke blive Spørgsmaal,
da jeg som De mulig vil vide er under
Administration og saaledes i højeste
Grad paa Potten. Det er med megen
Nød og neppe at jeg har kunnet redde
mit Indbo ved Nørregaards og andre Venners
hjælp. –

    Min Frue og jeg haaber, De har
det godt og fremturer i Deres Sukces i
Tyskland.
  Med hilsen Deres forbundne
K.V. Hammer.

    Adresse:      Drammensvejen 68 V (Uranienborg Terrasse 7 er tat fra os)