Munchmuseet, MM K 255

MM K 255, Munchmuseet. Datert 20.10.1927. Brev fra Peter F. Holst, Blindern Studenterhjem.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo 1927 20/X (Wergelands vn nr 3III)
    Herr Edvard Munch
    Studenterne paa Studenterhjemmet
Blinderen
har bet mig spørge Dem,
om De – i tilfælde – vilde male fru
professor Schreiner, studenterhjem-
mets skaper, og hvor stort Deres ho-
norar vilde bli. Det var meningen

 

      

at maleriet skulde hænge op
i musikværelset paa Blinderen.

    
    Deres ærbødige
Peter F. Holst.