Munchmuseet, MM K 224

MM K 224, Munchmuseet. Datert 10.04.1934. Brev fra Henrik Grevenor, Kunstindustrimuseet i Oslo.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
KUNSTINDUSTRI
MUSEET I
OSLO


    
Oslo, 10.4. 1934.


    Hg.


    Maleren Edvard Munch,
    Skøyen.


    Kjære herr Munch.


    Jeg hadde håpet på søndag å kunne søkt Dem op,
men måtte ligge i min seng på grunn av en kraftig forkjølelse. Jeg
takker for Deres brev som jeg fikk igår, og synes \jeg/ at den form De
har gitt Deres svar til Rasmussen er fullt ut riktig på det nuværende
tidspunkt. De undersøkelser og forespørsler som jeg har satt igang
har gitt mig inntrykk av at dette forslag fra Rassmussens og Janssens
side nærmest er en følelsesmessig reaksjon på den avvisende holdning
som det sisste års politiske begivenheter i Tyskland har frembragt
her hos kunstnere og intellektuelle. Denne reaksjon som på sett og vis
kan være naturlig nok, men som neppe i fortolkningen av fenomenerne
går synderlig under den ubehagelige overflate, har formentlig hos folk
som Rasmussen og hans tyske ven ført til en tro på at de forbindelser
som har vært ikke nu bør avklippes, og at der bør gjøres et forsøk på
å fastholde forbindelsen med tysk kultur i denne brogede overgangstid
inntil tingene påny er falt mere til ro, og man kan få et klarere over-
blikk over hvad der er skjedd. Det er fra disse to herrers side sikker-
lig en ren spontan reaksjon, og der har sikkerligen ikke vært tenkt
nærmere over hvordan en slik ting best skulde realiseres, likesom det
sikkerligen heller ikke er nogen virkelig basis for en tilknytning til
Tyskland. Det er en rent personlig og privat trang hos enkelt personer
som har funnet uttrykk.

    Mine forespørsler i Tyskland om hvordan man der
ser på dette fenomen, har foreløpig ikke bragt synderlig resultat, ut-

 

      
Maleren Edvard Munch, Skøyen.

    2.

over at man intet vet om det. Det bekrefter jo sakens foreløbig
helt private natur. Janssen selv er sikkerligen en helt igjennem ud-
merket mann, karakteriseres fra tysk side som «ordentlich und gut».
Hans stilling innenfor det tyske kunstliv er kanskje noget bunnet av
konservative münchener forhold, og muligens kan han tenkes å stå i
en viss opposisjon til mere radikale, moderne retninger. Det er blitt
antydet at han har deltatt i en protest mot Emil Nolde. Hvis jeg hører
noget mere skal jeg straks underrette Dem. Ellers tror jeg De har
fullkommen rett i på det nu værende tidspunkt å undlate å binde Dem
til et så løst foretagende som dette. Forleden dag offentliggjorde
Rasmussen Hamsuns brev i Tidens Tegn lørdag 7.4.1934 som avslutning
på et intervju av Sven Elvestad med Trygve Sagen.

    
    Hjertelig hilsen med ønsket om god bedring,
    Deres hengivne
Henrik Grevenor.