Munchmuseet, MM K 83

MM K 83, Munchmuseet. Datert 19.10.1896. Brev fra Henrik Dedichen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Rotvold 19/10 96.    Kære Munch!


    Efter et utal af skriftlige og mundtlige hen-
vendelser i øst og vest har jeg endelig bragt det derhen, at veien er farbar for
dine malerier. Du kan altsaa nu sende dem over Antwerpen og Kri-
stiansand til Trondhjem, og merk dig vel at opgi Adressen saaledes: Fra
Paris til Antwerpen jernbane. Fra Antwerpen til Kristiansand pr. Østlandske
Lloyd
s skibe fra Kristiansand til Trondhjem Kystdampskibe. Derhos maa
du, naar du sender billederne, ikke undlade nogle dage i forveien at
tilskrive Østlandske Lloyds Ekspedition i Antwerpen derom
, Adr.
Generalkonsul Christoffersen Anvers.

    – Dersom du ved at undersøge taksterne finder, at det er lige billigt
eller paa en bagatel nær lige billigt at sende billederne fra Paris til Ham-
burg som at sende dem til Antwerpen, – da gør heller dette og under-
ret mig derom. Billederne gaar da med direkte baad fra Hamburg til
Trondhjem og omladning og vanskelighed undgaaes. Men dette kun,
hvis fragten fra Paris til Hamburg kun er lige \dyr/ eller lit dyrere end fragten
til Antwerpen. Tilskriv mig derom pr. omgaaende.

    Jeg kan ikke sige, hvormeget jeg glæder mig til at faa mit
billede hjem igjen, og da jeg nu ogsaa har skaffet dig gratis fragt paa alle
dine billeder hjem, haaber jeg, du gør alt, du kan, for at paaskynde afsen-
delsen.

    
    Med mange hilsener Din
Henrik ATh Dedichen.