Munchmuseet, MM K 81

MM K 81, Munchmuseet. Datert 08.06.1896. Brev fra Henrik Dedichen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Rotvold 8/6 96.    Kære Munch.


    Jeg er forberedt paa, at du ved at
se min underskrift vil bande op: Saa for sa-
tan! Er han nu der igen!

    Men, kære ven, naar du som gentle-
man skal lægge haanden paa hjertet og svare
mig oprigtig, kan du saa finde det underligt, at
jeg gerne vil ha Karl Jensens portræt hjem igen.
Da vi var sammen i Berlin, fik jeg det glade
haab at se mit billede igen til vaaren, – du
sa, du kunde ikke forlange mere, – og dine
ord vidnede om, at det var din mening, for
du sa dem netop paa den elskværdige maade,
som jeg kendte igen fra gamle dage, – det
var en god kamerats løfte til en kamerat.

    Men naar jeg siden har mødt dig, har
du seet paa mig som paa en fiende,
og du vil dog vel indrømme, at dertil

 

      

havde du ingen grund. Da du bad mig
om at faa laane det billede fra Horten,
raadede alle, som kendte til, hvad der var
passeret forrige gang, du laante det, mig
fra at la dig faa det, men jeg svarede,
at der var ingen resiko ved det. Jeg
kendte dig som en reel karakter og
en altfor god kamerat til at der det
skulde være. Jeg vil ikke fortelle dig,
hvormeget man har gjort nar av min
godtroenhed siden, – og jeg skulde
ogsaa af den grund gerne ville faa bil-
ledet hjem, fordi det er saa trist altid at
skulle forsvare din rettænkenhed med at
henvise til en fremtid, som stadig ryk-
ker længere og længere bort.

    Kære Munch! For din og min
skyld, send mig nu billedet hjem. Jeg
er saa træt af al denne chikane for din
skyld.

    
    Din gamle kamerat
Henrik ATh Dedichen