Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 265)

Brevs. 466 (PN 265), Nasjonalbiblioteket. Datert 16.11.1892. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56184A00001
     …  16/11 92

Kjære Hammer    Jeg vilde gjerne ha
vedlagte artikkel in
i «Verdens Gang» så
snart som muligt
og sender jeg dem {en}siden \en/
lid artikkel der gir
dem en ide om den
situation som min
udstilling har skabt
hernede – Jeg venter jo
ikke annet end at bladene

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56184A00002

blot { … }tar ind de slette
noticer om min udstilling
– Jeg er forresten meget
fornøiet med sagen
og er allerede af den
bekjente kunsthandler
Schulte opfordret til
at udstille i Düsseldorf
og Köln – Billederne sendes
afgår did imorgen

    
    Hjertelig hilsen til
dem og deres frue

    Deres E Munch

    Da jeg { … }har så liden tid
må jeg be Dem se
gjennem min opsats –  … 
hvis det er daarligt skrevet