Munchmuseet, MM N 3296

MM N 3296, Munchmuseet. Datert 1930–1932. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.
Filologisk kommentar: Blyantoriginal (se relaterte objekter). Ufullstendig.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3296 bl. 1r

    Hr Frøen spurgte mig om ikke der var
store verdier alle i alle disse grafiske blade
der lå i hauger i annen etage –

    Han vil kunne overalt få vide at det
er ikke mængden af blade der betinger
værdien – Det var ingen sag om man
slig kunde trykke banknoter –

    Det ansees for meget når man som
Zorn trykker i 200 expl – Men han havde
marked i Amerika og England –

    Mange trykker bare oplag i 10 –
    De af mine gravurer der har været
efterspurte er de ældre arbeider – Disse der
er trykt op til 200 expl – sælger jeg ikke
mer af {–}og de bør heller ikke sælges mer
af hvis jeg ikke vil skade de der har
kjøbt gravurerne dyrt – De senere af mine
gravurer efterspørges litet og og jeg byr dem
ikke frem – Disse vil jeg sandsynligvis blot
sælge i et ganske litet antal – Blot de grafiske
blade kan ha noen værdi når de af mig signeres
og bestemmes til salg – Fortiden er der omtrent
 …  udelukket noget salg af betydning –

 

Munchmuseet N 3296 bl. 2r

    Jeg er ikke kong Midas og alt hva jeg rører
på blir ikke guld –

    Det er nok så at jeg har i mange år arbeidet
på en selvbiografi og ellers gjort optegnelser –
Det vilde jeg nok kunde tjene penge på h{ … }vis
jeg gjorde dem færdige og udgav dem –
Men man kan da ikke beskatte disse
optegnelser –

    Heller ikke mange gode ideer jeg har i
mit hode – De kan ikke beskattes –


    Som sagt – Det meste af min grafik næsten
alt sandsynligvis blir opbrændt – og jeg mener
jeg næppe vil kunne tjene mer end det jeg
har gjort på dem – De har gjort sin nytte

    Forøvrigt er det ikke netop skattens størrelse
der har forvoldt mig skade – Det er de{t}n umådelige
forstyrrelse jeg får i mit arbeide ved to gange om
året så nøiagtig at skulde forfatte skatteseddel –
En gang i Januar og en gang om høsten når
skattevæsenet fortæller mig at jeg har regnet galt

    Jeg er ikke den eneste der mener at de{r}t
er blevet en for indviklet methode ved skatteberegningen
Jeg må si det har gjennem årene i høi grad ødelagt min
arbeidslyst –