Munchmuseet, MM N 2972

MM N 2972, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2972 bl. 1r
    God frem-gang selvom skridt-vis
    Kjære Thiis
 Hjerteli takk
for Dit brev – Jeg har begyndt
på et brev til Dig men jeg bruger
jo mange uger på et alminneligt
brev.

    Altså dennegang blot hilsen
og mange ønsker om fortsat
fremgang.

     { … }Mange hilsener til
Dig og Dine
 Din hengivne Edv Munch