Munchmuseet, MM N 1830

MM N 1830, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1830, s. 1

    Hovedsagen er
    Forholdet må ansees
som slut. Det var slut
hin dag på Gravesen
som Du vel husker.

    Da sønderrev Du forholdet –
    Du bragte den krise – jeg
talte om for længere tid siden.

    Hvorfor jeg foreslår giftermål –
er – fordi { … }det muligvis
gir dig et en lettere stilling
ligeoverfor Din familie og andre –
et slags hjem –

    Det er e{t}n slags forbindelse
mellem os – og gir en

 

Munchmuseet N 1830, s. 2

mulighed for en senere
tilknytning på grundlag
af at Du omsider får
en liden begreb om hva
og hvem jeg er og hva jeg
vil –

    Når Din kjærlighed ikke
er bare et middel til
selvkjærlighed hvortil Du
har brugt mig –

    Sikkert og mit sidste ord
er – Indtil videre er
hele min lyst og min
tragten at nå mit arbeide
og mine ideer igjen – –

    Træder Du igjen i veien
er vi fors{ … }tedse skilte –