Munchmuseet, MM N 1680

MM N 1680, Munchmuseet. Datert 2.5.1939. Brevutkast til Harry Fett, Kunst og Kultur.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1680 bl. 1r
    Til
Kunst og Kulturs redaktion


    Det er mig meddelt at Kunst og
Kultur
i næste nummer vil bringe
artikeler om mig og min Kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg
meddele følgende:

    Før jeg gir tilladelse til at billeder
tegninger og grafiske arbeider { … }reproduseres
i tidsskriftet må jeg vide hvilke
af disse arbeider skal reproduceres i dette
Ligeledes må jeg vel først få texten
til gjennemlæsning samt vite hvordan
reproduktionerne placeres i texten


    
    Ærbødigst
    Edvard Munch
Skøien Ekely 2-5-39