Munchmuseet, MM N 809

MM N 809, Munchmuseet. Datert 1894. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 809, s. 1

    
    Kjære tante!


    Jeg sender n som
postanvisning 25 M mark
– lidet er det – men
det kan vel komme
til nytte – Udstillingen
i Hamburg skaffet
mig i alt ind 300 { … }Mk
– som desværre mestendels
allerede var brugt fået
på forskud – Jeg tænker
dog at kunne få mer
om nogen tid –

 

Munchmuseet N 809, s. 2

    Jeg venter { … } på brev
fra Dig – så jeg får
besked om dr. Arentz’s
Adresse – jeg tænker at
jeg sælger billedet fra
Nizza til ham {–}og mulig
får jeg noget mer for det –

    Her er det nu vidun-
derligt – {t}Thiergarten er
næsten grøn – Jeg er
i udmærket arbeidsstem-
ning {–}så jeg får malt
meget

    
    Med hilsen til
alle
 Din heng.
    Edv. Munch