Munchmuseet, MM N 255

MM N 255, Munchmuseet. Datert 1918–1919. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 255 bl. 1r

dele udgifter der af er opstået af de
{ … }misforstaaelserne –

    Jeg har afstaaet fra bestemt mig
til ikke at bygge atelier – det blir
hvis det engang sker ganske annerledes
og bygget indtil huset – Der vil da
må ganske nye planer og bygninger til –

    I virkeligheden er uten mit
vidende og min billigelse alle forberedelser
og indkjøb af materialer samt  … 
{ … }detaljtegning udført mens jeg afventer
an{ … }budet – og medens anbudet af Blakstad
stadig loves mig og derfor stoltes på

    Jeg har imidlertid { … }faaet syn for at
tiden ikke er moden for bygning af atelier
– { … }som jeg har blit havde tænkt opført
under forudsætning af { … }at det blev færdig
{ … }til brug  …   …  og selvfølgelig da det drog
så langt ud fik jeg jo osså anledning
til at lægge andre planer

 

Munchmuseet N 255 bl. 1v

    A{ … }ndre bemyndigelser end følgende
er ikke givet af mig –

    Anmeldelse til Akers lignings ingeniørvesen
{ … }Efter anmodning af Murmesteren der udtrykkelig
betonet at erklærede det var for i alle
tilfælde at have b …  tilladelsen på
rede haand { … }når bygværket skulde begynnes

    – At begynn grave lidt op i bakken
{ … }der skulde gjøres forat blot forat se grunden
forat kunne begyn gjøre Anbudet –

    Ligeledes var det eneste jeg har accepteret
Arnebergs tegning – men selvfølgelig som
arkitekten og uden at have bestemt noget
om den endelige bygning – Da vi jo ennu
var ingen bestemmelse havde taget
om forskjelige trappegange og andre
indredninger der afhang af anbudet –

    Da det blev mig fortalt at Arneberg
og Bygmesteren strax skulde komme
med anbudet – gjorde jeg ikke i begynnelsen
noget indvendinger mod at enkelte