Munchmuseet, MM N 83

MM N 83, Munchmuseet. Datert 1917–1927. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 83, s. 1

    I 20 år havde jeg den
ære alene { … }at stå for
Aftenpostens ild skyds
med ildelugtende ‹gaserler›
– der altså ikke først er opfunden
{ … }af Tyskere –

    Nu er der  …  a … 
det er en skare af Norges
bedre unge malere der
{ … }er udsat for den ildelugtene
Kuglesprut –

    – M Tiden er forsåvidt
annerledes

 

Munchmuseet N 83, s. 2

    Men Aftenposten er den
samme –

    Og der er de samme folk
s …   …  der altid existerer
den store udannede hob
– ikke den hob der dannes
af {a}Arbeidere og ‹ubemidl› –
– den hob der ‹dannes›  … 
af den ‹bærme› der findes
i alle klasser fra Aristokratens
Pengevælde – til de lavere
klasser –

    Denne hob må have
sin ud{ … }ladning – { … }de forlanger
det – og derfor lever og ‹regerer›
Aftenposten til evige tider

 

Munchmuseet N 83, s. 3

sålænge som den
‹bærme› – vil stå –
og den vil altid stå til evig tid

    Og ligeså vidst som Aftenposten
er bygget hvilende på
‹Bærmens› krav – og  … 
– og båret af ‹Bærmen›
– således vil Aftenposten
{ … }altid finde sin mand
– og må have sin mand

    – ‹Bærmen› må have
sin Aftenpost –  … 
Aftenposten må have
sin Gjødselkjører

    – Det er ‹Christian› Haug
    { … }En dag heder den ildelugtende kugle … 
Rask – en anden dag Haug – eller  …   … 

vil Aftenposten leve til evige Tider
– selvom Aftenposten
{ … }skifter  …