Munchmuseet, MM K 5718

MM K 5718, Munchmuseet. Datert 12.02.1918. Brev fra Kai Møller.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Thorsø Herregaard d. 12 Feb 1918.    Hr. Edvard Munch. Ekely. –


    Efter vor Avtale sist
kommer jeg til Kristiania
førstk. Thorsdag Aften og
er da til Deres Raadighet
– Fredag Formid. mellem
Kl. 9–12 samt den
paafølgende Lørdag For-
middag. –

    Hvis jeg intet hører
fra Dem, venter jeg Dem
altsaa Fredag Formd. i Bon-
deheimen
. –

    
    ærbødigst
Kai Møller