Munchmuseet, MM K 2114

MM K 2114, Munchmuseet. Datert [??].[??].1914. Brev fra Annie Dauthendey.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Käre Herr Munch,


    jag är hela tiden bra
upprörd över Ert svar.

    Att den, som jag jemte min
man sätter högst av alla skapande
män, skulle svara mig likt de andra,
att han har många plikter, som
går före den att hjelpa en konst-
när, det kan jag ej övervinna.
Jag känner mig så besviken och
ledsen. Jag vet att om Ni kommit
i sådant fall till min man, hade
han kännt mera plikt mot Er
såsom konstnär än mot mig.

    Och jag trodde, att just Ni,
även om Ni intet läst av honom,
genom hans person kände hans
diktarevärde. Ingen i Europa

 

      

uppenbarar det eviga i sin dikt-
ning som han, det ser Ni nog
straks genom de små böcker, som
jag sänder här.

    Vi kunna inom högst ett par
år återge Er summan. Jag har
blott nu ingen slägting eller vän,
som förmår göra oss denna tjenst.
I början av Juli blir vårt hus
beslagtaget, om vi ej kunna betala
ett par tusen, så att jåg av flera
orsaker är ganska förtvivlad.

    Säg ej nej! För min mans
skull. Jag ber Er varmt.

    
    Er
Annie Dauthendey

    som önskar Er god
arbetslust.


Strömstad, Midsommardagen 1914.