Munchmuseet, MM K 1631

MM K 1631, Munchmuseet. Datert 07.12.1904. Brev fra Klas Fåhræus.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Herr E. Munch


    eder tafla
kom mig i går tillhanda och fann
lätt en god plats, så som alltid
då ett konstverk är bördigt med
harmoni och ljusstarka färger.

    Behöfver jag säga,
hur den gläder mig? Jag känna
en bläst af Norges friskhet,
som härdar mig – en skir ömhet
som gör mig godt i djupet af
hjertat. Och liksom till fest
hur lustigt svänger ej der
vår gröna lilla planet bärande
– så som den ju alltid borde
det – lifvet upp i solens rosande
ståt! Och hvilken absolutism
i valörer! Och hur grinar ej
gemytligt det tillbakaträngda
mörkret likt en symbolisk
drake ur trädgluggarna. Äfven

 

      

skattar jag en upplysning, jag
fick af herr Gjerleff, att man
i venstra hörnet af trädgården
plägar dansa.

    Till afund för mina vänner,
till uppfostran för min familj
kommer taflan att med en
hemlig kraft dagligen bjuda
mig tacksamhet mot dess
vördade mästare.

    I hoppet att inom
en icke alltför aflägsen
framtid få utvidga bekant-
skapen med eder banbrytande
och sköna konst –

    
    eder förbundne
Klas Fåhræus


Saltsjöbaden