Munchmuseet, MM K 1414

MM K 1414, Munchmuseet. Datert 31.07.1884. Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
31te Juli 1884.    Kjære Munch!


    Da Skjefte igaar spurgte mig
naar Legatet kunde ventes ud-
betalt, raadede jeg ham til
derom at forespørge i Kirkede-
partementet
s Skolekontor,
hvorefter han har bragt mig
Indlagte.

    Med den deri nævnte Komite
maa der formodentlig menes
en, der har med Musikeres
eller Forfatteres og Skuespilleres
Indstilling at gjøre, da Galleri-
bestyrelsen forlængst har
indsendt sin, og synes det
saaledes at kunne trække ud
indtil alle Komiteer er færdige,
førend den endelige Afgjørelse
kan ventes og dette kan mu-
ligens endnu tage en rum
Tid.

    Jeg underretter Dem herom,
for at De ikke skal spilde Sommeren

 

      

i forgjeves Venten, men foreløbig
ad privat Vei reise de nødvendige
Pengemidler, da De indstillet
som N 1 til 400 Kr, kan være
ligesaa sikker som om De allerede
havde dem i Lommen.

    
    Deres
JulMiddelthun

    Bryd Dem ikke med at svare
uden for Tilfælde at der er noget
hvormed jeg kan tjene Dem.