Munchmuseet, MM K 1393

MM K 1393, Munchmuseet. Datert 26.10.1895. Brev fra Sigurd W. Neumann, Christiania Guldlistefabrik & Høvleri.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Actieselskabet
Christiania Guldlistefabrik & Høvleri


    
Christiania, den 26-10-1895    Herr
Kunstmaler Munch,
hersteds.


    Vi anmode Dem herved om godheds-
fuldt at indbetale vort Tilgodehaven-
de, som nu er saa gammelt, i mod-
sat Tilfælde ser vi os nøt til retslig
at inddrive samme, en Fremgangs-
maade vi nødig ser anvendt.

    
    Med Høiagtelse
Actieselskabet Chr.a Guldlistefabrik & Høvleri
Sigurd W. Neuman