Munchmuseet, MM K 1392

MM K 1392, Munchmuseet. Datert 05.01.1891. Brev fra Sigurd W. Neumann, Christiania Guldlistefabrik & Høvleri.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Christiania 5/1 91    Herr Edv. Munch
Kunstmaler Havre


    I Besidelse af D’Ærede ‹Brvk›,
hvis Indhold bemerket, skal vi
efter D’Ønske give Dem de efter-
spurgte Oplysninger, angaaende
Tab af D’Billeder samt Acuranse.
Grunden at dette ikke før er skeet
er at Deres Mor ved sin Nærværelse
straks efter Branden lovede at
underette Dem om alt angaaende
samme, som Acurance, hvilket hun
selv afgjorde med vor Acurandør
Herr W. Coch.

    Vi har til Dags dato intet mod-
taget af vor Accurance, og tror
derfor heller ikke D’er ordnet, hvil-
ket dog er fastsat mellem D’Mor.

 

      

og Herr W. Coch, til en Sum
af Kr 750,00, syv hundrede & Femti
Kroner, som jo ikke er daarlig
betalt, thi vi gjorde alt forat
De skulde have Udbytte deraf.
Deres Antal af Billeder var 9 Stk.
hvoraf 5 er brændte, eller beskadigede,
som vi naturligvis overlod Selskabet,
da intet var at gjøre dermed.

    Billederne som brændte var:
 • 1) Det største: Damen paa Sengen.
 • 2) En fransk Kneipe (to Herrer en Kone)
 • 3) Kanalen v. Paris. (med en liden Damp)
 • 4) Et Dame (halvfigur \med Landskab/) retourneret fra Viktoria terasse
 • 5 Et lidet Strandbillede

      De tiloversblevne.
 • Kar Johan.
 • En Pastell (en liden Pige)
 • Større Dame halvfigur (med sort Ramme \uden Blindramme/
 • Et lidet Landskab med en Elv
  i antik Ramme.

 

      

    Vi ved desværre ikke Benævnelser\ne/
paa Billederne, men håber
dog De har forstaaet Forklarin-
gen. –

    Vi antager at Pengene snart
staar Dem til Dispotion, saa
det var best De tilskrev Deres Mor
og vedlægge en Fuldmagt saa
hun kan hæve Pengene hos Acuran-
døren. Vi haaber De er fornøiet med
Arangementet og ønsker Dem god
Bedring og et Godt Nytaar.

    
    Høiagtelsesfuldt.
Pr. Chr. Forgyldermagazin
Sigurd W. Neumann