Munchmuseet, MM K 1341

MM K 1341, Munchmuseet. Datert 12.04.1935. Brev fra Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
12. april 35..
Grensen 3v.


    Hr. Edvard Munch,
    Jarlborgvn. 10,
    Villa Ekely,
    Skøyen V. Aker.


    Fra Akers Ligningsråd har jeg fått beskjed om at man nu på
ny vil forhøie verdiansettelsen av Ekely til kr. 100.000.-, hvorved
Deres formue ialt kommer til å utgjøre kr. 191.000.-. Samtidig har
Ligningsrådet skjønnsmessig godkjent fradragspostene med kr. 8.000.-
hvorved Deres inntekt i Aker kommer til å utgjøre kr. 16.700. Dette
er visstnok første gang at man har godkjent så meget som kr. 8.000.-
i fradragsposter, men da beløpet i virkeligheten utgjør ca. kr. 15.000.-
og av Dem er blitt anført i selvangivelsen med kr. 12.000.- blir det
jo alt annet enn tilstrekkelig. Jeg finner det temmelig hensynsløst
at Ligningsrådet stadig på ny setter sig ut overe Deres detaljerte
opgave. Ligningschefen henvendte sig til mig for nogen tid siden og
gjorde opmerksom på, at der kunde bli tale om å iligne Dem formue-
skatt vedr. de lagrede malerier
, når De gjør krav på avskrivninger
vedr. atelierbygningene og derved påstår disse betraktet som produk-
sjonsmidler. Dette måtte De antagelig finne Dem i, men da formueskatten
er relativt lav tror jeg allikevel at De vilde stå Dem ved det. Imid-
lertid ser det ut som om Ligningsrådet da det kom til stykket allike-
vel ikke har villet godkjenne avskrivningene. Det blir vel best å    sende protest til Ligningsrådet