Munchmuseet, MM K 1174

MM K 1174, Munchmuseet. Datert 13.01.1939. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard Munch


    Jeg antar at du som jeg og mange andre har
blitt underrettet om at et stort antal ulykkelige tyske og
tschekkiske flyktninger vil bli dømt til døden, hvis
de ikke innen  …  1. februar er ute av landet.

    De har intet annet forbrudt enn at de har tilhørt
det socialdemokratiske parti og uttalt sig mot den nød-
tvunge «Anschluss» til Tyskland.

    For å redde disse ulykkeliges liv har en komité
med Odd Nansen og professor P … Fredrik Paasche
i spissen utarbeidet et inntrengende oprop med hen-
vendelse til Regjeringen om å gi et antal av disse
på livet truede flyktninger innreisetillatelse til
vort land. – Dette oprop er det meningen å få under-
tegnet av 100 kjente navn og sikkert er har du også
fått henvendelse om å støtte henvendelsen\opfordring/ med din
underskrift. Jeg kan ikke tenke mig, at \du/ undslår dig
for å gjøre dette. Men for sikkerhets skyld sender jeg
dig disse linjer om saken. – Henvendelsen er ganske
upolitisk og er allerede undertegnet av ledende poli-
tikkere som Joh. Ludwig Mowinckel, stortingspresident
Hambro
, Høiesteretsjustitiarius Paal Berg, general

 

      

direktør Indrebø \sandsynligvis Michal Hansson/ og en rekke fremtrædende mænd og
kvinner, ikke minst på åndslivets område, en rekke
professorer, forfattere og kunstnere. Ditt vektige navn
bør her ikke savnes, og det vil ikke koste dig noet be-
svær, behøver ikke å skrive, bare telegrafere følgende
til Nansen-kontoret, Wergelandsveien 7:
«Nansen. Bemyndiger å tegne mitt navn under
henvendelsen om de truede flyktningers redning
Edv. Munch.»
    Men det må telegraferes straks, da hver spildt
dag eller time kan være skjebnesvanger for deres
liv.

    Din hengivne
Jens Thiis

    E.S.
    Takk for ditt brev. Jeg har sett på Aulabilledet
«Forskerne» (sammen med Jean Heiberg og Langaard).
Vi er alle enige om at denne første utgave både kom-
posisjonelt og koloristisk er å foretrekke, som jeg også
har uttalt for pressen.
        Hilsen
    J.T.

Tostrupsgate 23.
13.1.39.