Munchmuseet, MM K 820

MM K 820, Munchmuseet. Datert 21.12.1909. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 21-12-1909    Kjære Munch


    Hvordan blir det – vil du intervenere i saken, og til hvilken advokat
eller sakfører skal jeg i den anledning henvende mig?

    Jeg haaber jo paa at jeg skal vinde saken ogsaa uten din intervention,
og at jeg saaledes beholder bildet. I saa fald staar saken juridisk saa at
heller ikke du kan gjøre noget krav paa bildet overfor mig, idet jeg, da
jeg fik det av fru Krohg, ikke visste andet end at hun eiet det med
fuld eiendomsret. Og som «godtroende erhverver» er da min eiendomsret
uangripelig ogsaa fra din side. Noget andet er det at jeg altid med
dig vilde kunne træffe en ordning, hvormed galeriet sikredes bildet – og
ikke paa den maate at jeg bytter med kopien. Thi efter mit intime
kjendskap til originalen vilde jeg ikke like at ha kopien. Da vilde jeg
meget heller se at finde et andet av dine beste bilder at bytte det
med. Herom vil vi nok altid kunne bli enige.

    Jeg ønsker dig en god og glædelig jul!
    
    Din
Harald Nørregaard